පැය අටකට වැඩි කාලයක් ප්‍රකාශ ලබාදීමෙන් අනතුරුව කුමාර සංගක්කාර පිටත්ව යයි.#lka #News1st #SriLankaCricket #Cricket #2011CricketWorldCup #KumarSangakkara Posted by Newsfirst.lk on Thursday,Continue Reading