SLPP Gampaha : Nalaka Godahewa tops, Prasanna 2nd

August 7, 2020 at 10:30 AM

Gampaha District Preference (SLPP)

Nalaka Godahewa 325,479
Prasanna Ranathunga 316,544
Indika Anuruddha 136,297
Sisira Jayakody 113,130
Nimal Lansa 108,946
Pradeep Vithana 97,494
Sudarshani Fernandapulle 89.329
Prasaana Ranaweera 83,203
Harshani Gunawardena 77,922
Alagiyawansa Lasantha 73,061
Nalin Fernando 69,800
S Jayathilaka 68,449
Mahendra Rajapaksha 67,756